De wettelijke vereffening bij beneficiaire aanvaarding

Alle erfgenamen van de nalatenschap dragen tezamen de verantwoordelijkheid voor de afwikkeling. Zij zijn allen vereffenaars. De vereffenaars mogen slechts gezamenlijk actie ondernemen. Als erfgenamen kunt u ons kantoor machtigen deze procedure voor u te verzorgen.
Individueel bent u dus als vereffenaar niet bevoegd in uw eentje zaken te regelen die de vereffening van de nalatenschap raken. Een uitzondering geldt voor daden van gewoon onderhoud en tot behoud van de nalatenschapsgoederen, en voor daden die geen uitstel kunnen lijden.

Deze handelingen mogen, indien daartoe de noodzaak bestaat, zelfstandig door een vereffenaar worden verricht. Het is verstandig in alle gevallen overleg te plegen met de overige erfgenamen, alvorens u tot enige actie overgaat.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan

contract-1464917_1920

Verplichtingen en bevoegdheden van de erfgenamen

De afwikkeling van de nalatenschap gaat gepaard met diverse procedurevoorschriften. De wet geeft een uitgebreide opsomming van uw verplichtingen als vereffenaar. Hieronder treft u een korte beschrijving aan van deze verplichtingen.

1. Boedelbeschrijving opmaken.

Van de nalatenschap dient met bekwame spoed een beschrijving te worden gemaakt, waarin de schulden in voorlopige staat worden opgenomen. Deze beschrijving kan ofwel onderhands worden opgemaakt en in bijzondere gevallen bij de notaris.

2. Boedelbeschrijving ter inzage leggen.

De erfgenamen moeten de boedelbeschrijving ten kantore van de boedelnotaris en/of ter griffie van de rechtbank neerleggen. Dit heeft als doel dat de overige erfgenamen en de belanghebbende schuldeisers de beschrijving kunnen inzien.

3. Verzoek om ontheffing terinzagelegging.

Van de hierboven beschreven verplichting tot terinzagelegging van de boedelbeschrijving kunnen de erfgenamen worden ontheven. Zij moeten dan een verzoek daartoe aan de kantonrechter richten. Afhankelijk van de omvang van de nalatenschap en van de vraag of anderen belang bij de inzage kunnen hebben zal de kantonrechter u deze ontheffing verlenen.

4. Negatieve nalatenschap: melden aan kantonrechter.

Wanneer een beschrijving is gemaakt van de nalatenschap, zal het duidelijk zijn of de nalatenschap een positief of negatief saldo kent. Van groot belang is de mededelingsplicht aan de kantonrechter ingeval de nalatenschap negatief is. Blijkt aan een erfgenaam dat de schulden van de beneficiair aanvaarde nalatenschap de baten overtreffen, dan is hij verplicht dit ten spoedigste aan de kantonrechter mede te delen. De kantonrecht kan in dat geval verdere instructies geven.

5. Oproepen schuldeisers.

De wettelijke vereffening heeft primair tot doel dat de schulden van de nalatenschap op geordende wijze worden voldaan. Blijft er vervolgens nog wat over, dan mogen de erfgenamen dat onderling verdelen. De erfgenamen dienen de bekende schuldeisers der nalatenschap per brief persoonlijk op te roepen. Dit houdt in dat de schuldeisers op de hoogte worden gesteld van het overlijden van de erflater (hun schuldenaar) en dat zij aan de vereffenaars moeten melden wat ze te vorderen hebben.

5a. Eventueel openlijke oproeping van de schuldeisers

Door de kantonrechter kan worden bepaald dat de erfgenamen de schuldeisers der nalatenschap tevens openlijk dienen op te roepen om hun vorderingen vóór de door de kantonrechter bepaalde datum, bij de boedelnotaris of bij de kantonrechter in te dienen. Deze openlijke oproeping vindt plaats in de Staatscourant en in een of meer door de kantonrechter aangewezen nieuwsbladen. De oproeping behoort zoveel mogelijk tegelijkertijd met de bekendmaking van de beneficiaire aanvaarding te geschieden.

contract-1464917_1920

6. Indien adres van een schuldeiser onbekend: melden aan kantonrechter.

Is het adres van een op te roepen schuldeiser onbekend, dan dient dit feit aan de kantonrechter te worden meegedeeld. De kantonrechter kan dan aanwijzingen geven omtrent de opsporing van de schuldeiser.

7. Uitkeringen doen aan schuldeisers en verdeling.

Wanneer een duidelijk beeld is verkregen van de omvang van de nalatenschap en van de aanwezige schulden, kunnen de gezamenlijke erfgenamen overgaan tot het voldoen aan de schuldeisers. Blijkt er na voldoening aan de schuldeisers een positief saldo te bestaan dan zal dit worden verdeeld onder de erfgenamen, naar rato van hun erfdelen. Een zich later aandienende schuldeiser heeft in de meeste gevallen het recht het aan de erfgenamen uitgekeerde ‘terug te halen’.

8. Eventueel: opheffen beslag nodig voor vereffening.

Op verzoek van de vereffenende erfgenamen kunnen reeds gelegde beslagen, voor zover dat voor de vereffening nodig is, worden opgeheven. Een verzoek daartoe zal gericht moeten worden aan de kantonrechter van de laatste woonplaats van de overledene.

9. Eventueel: opsporen onbekende erfgenamen.

Indien gebleken is dat niet alle erfgenamen bekend zijn en/of onzekerheid bestaat omtrent de aanwezigheid van een of meer erfgenamen geldt een formele oproeping van deze. De wet verplicht de vereffenaars ertoe door oproepingen in veel gelezen dagbladen of door andere doelmatige middelen deze erfgenamen op te sporen.

10 Eventueel: lijst van vorderingen.

Door de kantonrechter kan worden bepaald dat de vereffenende erfgenamen niet zijn ontheven van de in art. 4:214 lid 5 vermelde verplichtingen. Dit houdt in dat zij zo spoedig mogelijk na de datum waarop de bij de oproep der schuldeisers gestelde termijn verstrijkt, een lijst van de door hen erkende en betwiste vorderingen en aanspraken op voorrang ten kantore van de boedelnotaris en/of ter griffie van het kantongerecht dienen neer te leggen, ter inzage van de erfgenamen, de legatarissen en allen die zich als schuldeiser hebben aangemeld. De erfgenamen dienen ieder van hen van deze neerlegging in kennis te stellen.

11. Eventueel: rekening en verantwoording en uitdelingslijst.

Door de kantonrechter kan worden bepaald dat de vereffenende erfgenamen niet zijn ontheven van de in art. 4:218 vermelde verplichtingen. Dit houdt in dat zij binnen zes maanden nadat de voor het indienen van vorderingen gestelde tijd is verstreken een rekening en verantwoording benevens een uitdelingslijst ten kantore van de boedelnotaris en/of ter griffie van het kantongerecht ter kennisneming van een ieder dienen neer te leggen. Tevens zijn de erfgenamen verplicht deze neerlegging openlijk bekend te maken in de Staatscourant en in een of meer door de kantonrechter aangewezen nieuwsbladen. Bovendien rust op de erfgenamen de verplichting de neerlegging per brief bekend te maken aan de legatarissen en allen die zich als schuldeiser hebben aangemeld, alsmede aan de eventueel niet op de hoogte zijnde erfgenamen. Belanghebbenden kunnen binnen één maand tegen de neergelegde rekening en verantwoording en uitdelingslijst in verzet komen.

12. Eventueel bij (te) weinig baten: Opheffing.

Het is mogelijk dat de nalatenschap dusdanig weinig goederen omvat, dat het doorlopen van de wettelijke vereffeningsprocedure als zinloos dient te worden beschouwd. Iedere erfgenaam kan in dat geval de kantonrechter verzoeken de opheffing van de vereffening te bevelen. Als grond hiervoor zal moeten worden aangedragen dat de geringe waarde der baten van een nalatenschap daartoe aanleiding geeft.

Sanctie op het niet volgen van de procedure

De hierboven globaal omschreven vereffeningsprocedure bevat nogal wat regels. Deze acht de wetgever geboden, omdat de nalatenschap beneficiair is aanvaard en alleen de goederen van de nalatenschap de schuldeisers tot verhaal dienen. Als beneficiair aanvaard hebbende erfgenaam bent u niet met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap; slechts uw aandeel in de nalatenschap kan aan deze schulden ‘opgaan’. Dit wordt echter anders indien u zich niet aan de regels van de vereffeningsprocedure houdt. Preciezer gezegd: indien u in de vervulling van uw verplichtingen als vereffenaar in ernstige mate tekortschiet en u daarvan een verwijt kan worden gemaakt, dan vervalt het veilige aspect van de beneficiaire aanvaarding. De wet stelt namelijk dat u in dat geval wel met uw eigen vermogen aansprakelijk wordt voor de schulden van de nalatenschap.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan