Kapitaalvermindering

De algemene vergadering van aandeelhouders is degene die moet besluiten tot een vermindering van het geplaatste kapitaal. In de uitnodiging voor de algemene vergadering wordt vermeld het doel van de vermindering en de te volgen werkwijze.
Kapitaalvermindering kan plaatsvinden door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan

Intrekking

Van kapitaalvermindering is ook sprake indien de vennootschap uitstaande eigen aandelen van een aandeelhouder inkoopt en deze aandelen vervolgens intrekt. Een bijzondere vorm van intrekking, waaraan niet een verkrijging door de vennootschap zelf vooraf hoeft te gaan, is als alle aandelen van een bepaalde soort worden ingetrokken.

Terugbetaling

Een andere veel voorkomende vorm van kapitaalvermindering is die waarbij het bedrag van de aandelen wordt verminderd. Daarvoor is een statutenwijziging nodig.

Wettelijke eisen

Bij kapitaalvermindering moet er rekening gehouden worden met veel wettelijke eisen. Het is dan ook verstandig contact op te nemen met een notaris om u vooraf te laten informeren. De reden voor deze vereisten is gelegen in het feit, dat de wetgever bescherming van het kapitaal van de vennootschap verlangt, om te voorkomen, dat mogelijke schuldeisers van de vennootschap hun verhaalsmogelijkheden zien verdwijnen.

Procedure

De procedure tot kapitaalvermindering verloopt als volgt. Een kopie van het aandeelhoudersbesluit wordt gedurende twee maanden bij de Kamer van Koophandel ter inzage gelegd. De terinzagelegging wordt bekend gemaakt door middel van een advertentie in een landelijk verspreid dagblad.

Na afloop van de twee maanden durende terinzagelegging wordt bij de Arrondissementsrechtbank een verklaring van non-verzet aangevraagd, waaruit dient te blijken dat door (eventuele) schuldeisers van de vennootschap geen bezwaar is gemaakt tegen de kapitaalvermindering.

Schuldeisers

De schuldeisers van wie een vordering is ontstaan vóór de bekendmaking, hebben het recht om een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te voldoen. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbank van het gebied waarbinnen de vennootschap is gevestigd.

Passeren van de akte

Nadat alle termijnen zijn geëindigd en vaststaat dat er geen verzet (meer) is, kan de akte getekend worden. Van het resultaat van de kapitaalvermindering wordt d.m.v. een formulier mededeling gedaan aan de Kamer van Koophandel. Ook wordt een afschrift van de akte van statutenwijziging neergelegd bij de Kamer van Koophandel.
Verder dient men de wijziging aan te tekenen in de statuten.

benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een vrijblijvende offerte van ons

Vraag nu een offerte aan